Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Romák (elő)választása az ellenzék asztalánál

Ez a cikk több mint 2 éves.

Miközben az ellenzéki oldalon rendre a választások bűnbakjaként kezelik a romákat, függetlenül attól, hogy ők maguk a legnagyobb vesztesei a politikai játszmáknak, keserű tapasztalat, hogy alig van közvetlen kapcsolat a politikusok és az ország legelmaradottabb vidékein élő emberek között. Hát kire, mire is szavaznának, ha a jobbára a városokban aktív politikai szereplők nagy részét jóformán nem is ismerik?! Hogyan lehet elvárni tudatos politikai részvételt azoktól, akiket meg sem szólítanak, be sem vonnak?

Mi, az 1 Magyarország Kezdeményezés aktivistái ezen a helyzeten kívánunk változtatni, mert hiszünk abban, hogy a romák aktív részvétele nélkül nincs sikeres demokrácia, nincs sikeres Magyarország. Itt az ideje, hogy meghallják a hangunkat, Magyarország sorsa közös ügyünk!

A szerző fotója.

Az 1Magyarország Kezdeményezés fő küldetése egy mindenki számára élhetőbb ország, egy befogadóbb társadalom megteremtése. Kiemelt célkitűzésünk, hogy a magunk eszközeivel előmozdítsuk a peremhelyzetű társadalmi csoportok gazdasági-szociális, oktatási hátrányainak a csökkentését.

Szilárd meggyőződésünk, hogy a hátrányos helyzetű emberek, így a roma közösségek integrációja is az egész társadalom javát szolgálja. Valljuk, hogy a hátrányokat csökkentő, esélyeket biztosító társadalmi környezet megteremtése jelentős mértékben járul hozzá hazánk gazdasági, kulturális, demokratikus viszonyainak megerősítéséhez.

2019-es évi önkormányzati választásnál először használt, a magyar politikai repertoárban újnak tekinthető (ki)választási rendszer az előválasztás intézménye. Ezt a politikai eseményt a világ számos fejlett demokráciájában működő párt használja jelöltjeinek kiválasztására és politikai viziójának, szakpolitikai hangsúlyainak kiigazítására vagy meghatározására.

Ha jól csinálják, erős társadalmi megerősítést nyújt a győztes jelöltek vagy párt(ok) politikai céljainak, elképzeléseinek megvalósításához. Az előválasztás nem hozza el a bölcsek kövét, azonban a közös útkeresésben minden szereplő tanulhat egymástól, ami az ország javára válik.

Nincs ez másképpen a magyarországi előválasztásnál sem. Minden ilyen politikai eseménynek céljai között szerepel, hogy a közügyeket érintő döntések átláthatóvá, visszakövethetővé váljanak, és ami talán a legfontosabb, megmagyarázhatóvá lesz, hogy miért az a jelölt, aki.

A romák esetében ez a fajta átláthatóság megjelenhetne abban is, hogy az ellenzéki pártokban romák is politizáljanak. E téren mi sem jellemezhetné jobban a helyzetet, mint az a tény, hogy az ellenzéki pártok Közös Alap című programjában a romákról szóló részt egy középosztálybeli indiai családdal illusztrálták. Ami jól mutatja, hogy az Orbán-ellenes ellenzékiség nem jelent automatikusan jól átgondolt és nyitott partneri szemléletet.

Ne feledjük, hogy a közös gondolkozás a politikáról azt is jelenti, hogy a megszólított választók maguk teremthetik meg és alakítják ki azt az értékközösséget, amelyhez képest el tudják dönteni, hogy mely jelöltnek van hozzájuk hasonló értékrendje, világnézete, valamint ügyek melletti elköteleződése.

Minden jelölti versengés hozzáadott értéket tud létrehozni azzal, ha bármely jelölt önmagát nemcsak a kormánypárttal szemben tudja meghatározni, hanem programjában a helyi társadalmi egyeztetés javaslatait, fókuszait beépíti jövőbeli számonkérhetőségébe.

Az 1Magyarország Kezdeményezés célja a 2022-es magyar országgyűlési választásra készülő pártok jelöltjei és a lokális roma közösségek közötti mélyebb, közvetlen, terepen szerzett tapasztalatokra épülő szakpolitikai párbeszéd megteremtése.

A pártok humán erőforráshiányát és a velük szemben érzett társadalmi bizalmatlanságot civil aktorok, vállalkozások nélkül nem lehetséges áthidalni. Több mint 11 év ellenzékiség meglátszik az előválasztásban résztvevő pártok értelmiségi holdudvarának és kapcsolati hálózatának minőségében is.

Ezt bizonyítja  a hatpárti összefogás együttes mozdulatlansága az egyik legégetőbb országstratégiai kihívásunk terén. Ez a roma emancipáció újraértelmezésének és ideológiai tabusítások nélküli diskurzusának elindítása.

Ahhoz, hogy egy új szentély felépülhessen, le kell rombolni a régi szentélyt. Az elmúlt 30 év romapolitikája minden irányból zsákutcának bizonyult a politikai elitnek.

Más ideológiai alapállásokkal és társadalompolitikai megfontolásokkal működő kormányok egyike sem volt arra képes hatással lenni a hazai roma közösségek elkeserítő társadalmi-gazdasági mutatóinak pozitív elmozdítására.

Újra kell gondolni azt a kisebbségi képviseleti rendszert, amely 1994 óta kizárólag a rendszert működtetők partikuláris érdekeit szolgálja, és gátolja a magyarországi roma közösség alulról induló megszervezését.

Átlátható és hiteles politikai elkötelezettségre, illetve akaratra van szükség az ellenzéki pártok részéről, hogy megszabadítsa a romákról való diskurzust az ideológiai előítéletektől és előszeretettől egyaránt.

A minket is képviselő politikai szereplők nem legyinthetnek a társadalom minden tizedik emberét érintő kérdésre, sem a politikai közbeszédben, sem  a politikai szándékot illetően. Sajátos és egyben tragikus tapasztalat, hogy a különböző politikai táborok  a roma emancipációról eléggé kezdetleges tudással rendelkeznek, hiányos morális érvek és elnagyolt társadalmi előítéletek jellemzik a hazai romákról való gondolkodásukat.

Az előválasztás most lehetőséget kínál, hogy a pártprogramok, víziók és célok megvitatása minél nagyobb nyilvánosság előtt történjen, mert a pártok is érdekeltek abban, hogy a potenciális szavazókhoz tudjanak szólni, és minél nagyobb legitimációt szerezzenek a társadalom legtöbb csoportjában.

Az 1Magyarország Kezdeményezés tevekénységeivel – többek  között – a társadalom perifériáján élő, gyenge érdekaggregációs képességgel rendelkező hazai roma közösségeknek segít a helyi problémák tolmácsolásában a pártok, politikusok felé. Célunk a helyi állampolgári aktivizmus erősítése, valamint a politikai szereplők és a helyi közösség párbeszédének fenntartása.

Az előválasztási időszakban számos programmal kívánjuk előmozdítani e célkitűzéseinket.

Egyrészt több településen szervezünk lakossági fórumokat, amelyek keretében a szegény (és roma) közösségek elmondhatják, hogy mely problémák nehezítik az emberek, családok mindennapi életét, melyek azok a tényezők, hiányosságok, amelyek áthatolhatatlan akadályként teszik lehetetlenné a szegénységből való kitörésüket.

Részben ezen lakossági fórumokra építve, a főbb választókörzetekben jelölti vitákat szervezünk, amelyek keretében az egyes ellenzéki pártok jelöltjei  bemutathatják a választók számára az adott településsel, választókörzettel kapcsolatos hátránykompenzációs fejlesztési, integrációs és fejlesztési elképzeléseiket. A roma választók pedig beszélhetnek az életüket, esélyeiket jelentős mértékben befolyásoló, meghatározó fajsúlyos problémákról, valamint megfogalmazhatják azokkal kapcsolatos elvárásaikat.

Ezen jelölti viták keretében elkészítünk az egyes választókerületre vonatkozó 1Magyarország Nyilatkozatot, amely dokumentum tartalmazni fogja az adott körzet legkritikusabb problémáit, valamint azt is, hogy a jelöltek, parlamentbe jutva mindent megtesznek ezen hátrányok csökkentése, problémák megoldása érdekében.

Ezzel párhuzamosan fontos, alapvető és ésszerű társadalmi vitára lehetőséget adó közpolitikai elemzéseket készítünk, tárunk a nyilvánosság elé. Tesszük ezt oly módon, hogy az előválasztásban résztvevő pártok programjának társadalompolitikai elképzeléseit vizsgáljuk meg. Különös tekintettel azokra az alapértékekre, amelyek a szegény és roma emberek társadalmi esélyeit, így az ország egészének jobb jövőjét hívatottak megalapozni.

A fentebb említett lakossági fórumok és jelölti viták mellett kérdőív segítségével kívánunk élesebb képet kapni a legégetőbb problémákról, valamint megkérdezzük az érintetteket arról is, hogy véleményük szerint mely területeken való beavatkozás mozdítaná elő leginkább ezeket az alapértékeket a választókörzetben.

Kiemelt szándékunk, hogy az 1Magyarország Kezdeményezés által megvalósított lakossági fórumok, jelölti viták, valamint a kutatásunk és a közpolitikai elemzéseink során előálló kérdéseket, dilemmákat, igényeket, szükségleteket, megoldás irányába mutató javaslatokat becsatornázzuk az előválasztást meghatározó miniszterelnök-jelölti vitába.

Megítélésünk szerint kezdeményezésünk növeli a roma választok közügyekkel kapcsolatos informáltságát, ez által pedig megerősödhet, tudatosabbá válhat a választói magatartásuk. Akcióinkkal hozzájárulunk a legalkalmasabb jelöltek kiválasztásához, javaslatainkkal pedig a társadalmi problémák megoldásához. Továbbá egy olyan, egymást kölcsönös tiszteletén és tolerancián alapuló társadalmi közbeszéd és párbeszéd megalapozásához, amely hazánk demokratikus megerősítését szolgálja.

A szerző az 1Magyarország Kezdeményezés alapító tagja.

Címlapkép: Rézműves Benjámin.