Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Jeruzsálemi nyilatkozat az antiszemitizmusról

Ez a cikk több mint 3 éves.

A Jeruzsálemi nyilatkozat az antiszemitizmusról válasz a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség 2016-ban elfogadott definíciójára. Mivel utóbbi definíció kulcspontokat nem tisztáz és számos eltérő értelmezést megenged, zavart okozott és ellentmondások forrásául szolgált, ily módon pedig az antiszemitizmus elleni küzdelmet gyengítette, állítják a nyilatkozatot aláíró tudósok. Mivel az IHRA saját definícióját „munkadefiníciónak” nevezi, a nyilatkozattevők javítani próbálnak rajta azáltal, hogy tisztább alapdefiníciót kínálnak és összefüggő irányelveket fogalmaznak meg.

A Jeruzsálemi nyilatkozat az antiszemitizmusról egy eszköz ahhoz, hogy sor kerüljön a világ országaiban fellépő antiszemitizmus beazonosítására, tudatosítására és a vele való szembenézésre. A nyilatkozat előszóból, definícióból és tizenöt irányelvből áll. Részletes iránymutatást kíván adni azok számára, akik az antiszemitizmus felismerésére és a vele szembeni fellépésre törekednek. E nyilatkozat szerzői tudósok, a holokauszt történészei, a zsidó és a közel-keleti tanulmányok képviselői. Azért hozták létre, hogy választ adjanak egy növekvő kihívásra: az antiszemitizmus beazonosításához és a vele szembeni küzdelemhez úgy kívánnak világos irányelveket megfogalmazni, hogy közben a szólásszabadság elvét is megvédjék. A nyilatkozatot több mint 200-an írták alá.

Ezen engedélyezett, de nem hivatalos fordítást Laczó Ferenc készítette.

A fordítás elkészültéhez szakmai lektorként hozzájárult Félix Anikó és Pető Andrea, amiért a fordító külön köszönettel tartozik nekik.

Előszó

Mi, alulírott szerzők, közzé tesszük a Jeruzsálemi nyilatkozatot az antiszemitizmusról, melynek kezdeményezésére eredetileg Jeruzsálemben került sor. Soraink között szerepelnek az antiszemitizmust és kapcsolódó területeket kutató nemzetközileg ismert tudósok, mint a zsidó történelem, a holokauszt történetének, az Izrael-, a Palesztina- és a Közel-Kelet-tanulmányok képviselői. E nyilatkozat szövegére pozitív befolyással volt jogi szakértőkkel és a civil társadalom tagjaival való konzultáció.

Inspirálódva az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából, az 1969-es a faji diszkrimináció minden formájának kiküszöbölésére irányuló nemzetközi egyezményből, a 2000-es Stockholmi Nemzetközi Fórum holokausztról szóló nyilatkozatából, az ENSZ 2005-ös a holokauszt-emlékezésről szóló határozatából, kijelentjük, hogy az antiszemitizmusnak vannak sajátos formái, az ellene való küzdelem eközben elválaszthatatlan a faji, etnikai, kulturális, vallási és nemi alapú diszkrimináció elleni általános küzdelemtől.

A zsidók századokon átívelő üldöztetésének ismeretével és a holokauszt egyetemes tanulságainak tudatában, eközben aggodalommal figyelve, hogy az antiszemitizmus felélénkülése érzékelhető, melyért a politikában, a társadalomban és az interneten gyűlöletet szító, erőszakos csoportok felelnek, hasznosítható, tömör és történelmi tudáson alapuló meghatározását kívánjuk adni az antiszemitizmusnak e nyilatkozattal, melyhez irányelveket is csatolunk.

A Jeruzsálemi nyilatkozat az antiszemitizmusról válasz az ún. IHRA-definícióra, melyet tartalmazó dokumentumot a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA) 2016-ban fogadott el. Mivel az IHRA definíciója kulcspontokat nem tisztáz és számos eltérő értelmezést megenged, zavart okozott és ellentmondások forrásául szolgált, ily módon pedig az antiszemitizmus elleni küzdelmet gyengítette. Mivel az IHRA saját definícióját „munkadefiníciónak” nevezi, nyilatkozatunkkal javítani próbáltunk rajta azáltal, hogy a) tisztább alapdefiníciót kínálunk, b) összefüggő irányelveket fogalmazunk meg. Reményeink szerint ez hasznos lesz az antiszemitizmus figyelemmel követésében és a vele szembeni küzdelemben, akárcsak az oktatásban. Jogilag nem hatályos nyilatkozatunkat az IHRA-definíció alternatívájaként javasoljuk. Azon intézmények számára, melyek már alkalmazzák az IHRA definícióját, szövegünk segítségül szolgálhat értelmezése során.

Az IHRA definíciója az antiszemitizmus 11 „példáját” tartalmazza, mely közül hét Izrael államára vonatkozik. Miközben ez az antiszemitizmus egyik megjelenési formájának túlhangsúlyozása, a cionizmus, Izrael és Palesztina kapcsán továbbra is széles körben érzékelt szükség van a legitim politikai beszéd és cselekvés határainak tisztázására. Céljaink kettősek: 1) az antiszemitizmus elleni küzdelmet szeretnénk erősíteni annak tisztázásával, hogy mi is az és mik a megjelenési formái, 2) szeretnénk megóvni a nyílt vita lehetőségét Izrael/Palesztina jövőjének összetett és sokat vitatott kérdésében. A nyilatkozat szerzői nincsenek azonos politikai állásponton és nyilatkozatunkkal nem kívánunk politikai oldalakat támogatni. Annak kijelentése által, hogy egyes nézetek vagy cselekedetek nem számítanak antiszemitának sem azt nem állítjuk, hogy támogatjuk őket, sem azt, hogy nem.

Az Izrael-Palesztinára vonatkozó irányelvek (6-15. pont) együttesen szemlélendők. Az irányelvek alkalmazása során általában fennáll, hogy mindegyiket a többi fényében és a kontextust tekintetbe véve érdemes alkalmazni. E kontextus jelentheti egy kijelentés mögött meghúzódó szándékot, bizonyos szófordulatok történetének ismeretét vagy vonatkozhat akár a megszólaló identitására, különösen mikor a megszólalás tárgya Izrael vagy a cionizmus. Ez példának okáért azt jelenti, hogy az Izraellel szembeni ellenségesség lehet az antiszemita érzület megnyilvánulása, lehet emberi jogok megsértésére adott válasz, vagy lehet azon érzület, melyet palesztin személyek éreznek ezen állammal kapcsolatos tapasztalataik hatására. Ítélőerőre és érzékenységre van tehát szükség, amikor az irányelveket konkrét helyzetekre alkalmazzuk.

Definíció

Az antiszemitizmus zsidókkal (vagy zsidó intézményekkel) szembeni diszkrimináció, előítélet, ellenségesség vagy erőszak, mely őket zsidó mivoltuk miatt éri.

Irányelvek

A) Általános irányelvek

1.  Rasszizmusnak minősül az esszencializálás (mely egyes tulajdonságokat inherensnek tüntet fel), akárcsak egy adott népcsoportokra vonatkozó negatív jellegű általánosítás. Ami általában áll a rasszizmusra, az vonatkozik az antiszemitizmus esetére is.

2.  A hagyományos antiszemitizmus sajátossága, hogy a zsidók és a gonosz erői között kapcsolatot tételez. Számos zsidóellenes képzetnek ez a központi magja, így azon összeesküvés-elméletnek is, mely szerint „a zsidók” titkos hatalommal rendelkeznek, melyet más emberek kárára és kollektív terveik megvalósítására használnak. A zsidók és a gonosz erők közti kapcsolattételezése jelenünkben is megfigyelhető: azon agyszüleményekben, melyek szerint a háttérből „a zsidók” irányítják a kormányokat, hogy kezükben tartják a bankokat, irányítják a médiát, hogy „államot alkotnak az államon belül”, hogy betegségeket terjesztenek (mint a Covid-19-et). Mindezen elképzeléseket különböző (adott esetben egymással is szemben álló) politikai ügyek képviselői egyaránt felhasználhatják.

3.  Az antiszemitizmus kifejezésre kerülhet szavak, képek vagy cselekedetek által. Az antiszemita megnyilvánulások példái közé tartozik, hogy minden zsidó gazdag, ösztönösen fukar, vagy nem hazafi. Az antiszemita karikatúrák a zsidókat gyakran groteszk módon ábrázolják, nagy orral vagy gazdagságukra tesznek utalásokat. Az antiszemita cselekedetek példái: erőszakosnak lenni valakivel szemben azért, mert az illető zsidó, zsinagóga ellen intézni támadást, horogkeresztet mázolni zsidó sírokra, vagy visszautasítani egyes emberek alkalmazását vagy előléptetését azért, mert ők zsidók.

4.  Az antiszemitizmus ölthet közvetlen vagy közvetett, explicit vagy kódolt formát. „A Rothschildok a világ urai” például kódolt utalás „a zsidók” bankok és nemzetközi pénzügyek feletti állítólagos hatalmára. Hasonló módon Izrael végső gonoszként való beállítása vagy tényleges befolyásának súlyos eltúlzása is lehet a zsidók elleni rasszizmus és stigmatizálás kódolt formája. A kódolt beszéd beazonosítása sok esetben a kontextus ismeretét és ítélőerőt igényel, melyek azonosításához ezen irányelvek segítséget nyújtanak.

5.  Antiszemitának minősül a holokauszt azon állítások általi tagadása vagy minimalizálása, hogy a nácik zsidók elleni szándékos népirtása nem történt meg, hogy nem voltak megsemmisítő táborok és gázkamrák, vagy hogy az áldozatok száma csak töredéke az ismert számnak.

B) Izrael és Palesztina: példák, melyek önmagukban antiszemitának minősülnek

6.  A hagyományos antiszemitizmus (lásd a 2. és 3. pontot) szimbólumainak, képeinek és negatív sztereotípiáinak Izrael államára való alkalmazása.

7.  A zsidókat kollektíve felelőssé tenni Izrael államának cselekedeteiért vagy zsidókat mindössze zsidóságuk alapján úgy kezelni, mintha ők Izrael szolgálatában állnának.

8.  Pusztán amiatt elvárni és követelni egyes emberektől, hogy nyilvánosan ítéljék el Izraelt vagy a cionizmust, mert ők maguk zsidók (például egy politikai találkozó során).

9.  Feltételezni, hogy a nem-izraeli zsidók, amiatt mert zsidók, hűségesebbek Izrael államához, mint saját államukhoz.

10.  Tagadni az Izrael állambeli zsidók azon jogát, hogy zsidókként az egyenlőség elve alapján éljenek és tevékenykedjenek, kollektíve és egyénileg.

C) Izrael és Palesztina: példák, melyek önmagukban nem minősülnek antiszemitának (függetlenül attól, hogy a kérdéses nézettel vagy cselekedettel a szemlélő tud-e azonosulni)

11.  A palesztinok igazságosságra és – a nemzetközi jog alapjain álló – politikai, nemzeti, civil és emberi jogaira vonatkozó követeléseinek támogatása.

12.  A cionizmusnak, mint a nacionalizmus egyik formájának kritikája vagy ellenzése, illetve a Jordán-folyó és a Földközi-tenger között élő zsidók és palesztinok számára való különböző alkotmányos rendek létrehozása melletti érvelés. Nem számít antiszemitának, ha valaki olyan rendezést támogat, mely „a folyó és tenger közti” minden lakos teljes egyenlőségét biztosítja, jelentsen az két államot, kétnemzeti államot, egységes demokratikus államot, szövetségi államformát vagy egyéb formákat.

13.  Izrael államának tényalapú kritikája. Ez vonatkozhat Izrael intézményeire és alapelveire. Vonatkozhat politikáira és különböző gyakorlataira, bel- és külföldön, mint Izrael cselekedeteire a Nyugati Parton és Gázában, Izrael tágabb régióban vitt szerepére, vagy bármely egyéb módra, ahogy ezen állam hatással van a világ ügyeire. A szisztematikus faji diszkriminációra való utalás nem számít antiszemitának. Általánosságban elmondható, hogy Izrael és Palesztina esetére a viták ugyanazon normái vonatkoznak, mint más államokra, illetve a nemzeti önrendelkezéssel kapcsolatos egyéb konfliktusokra. Ha nem is ellentmondásmentes, önmagában nem számít antiszemitizmusnak Izrael történelmi példákhoz való hasonlítása, ami a telepes-kolonizáció vagy az apartheid történetét is magában foglalja.

14.  Bojkott, megfosztás és szankciók alkalmazása az államok elleni politikai tüntetés szokványos, nem erőszakos formái. Ezek Izrael esetében való alkalmazása önmagukban nem minősülnek antiszemitizmusnak.

15.  A politikai beszédnek nem kell megfontoltnak, méltányosnak, arányosnak vagy indulatmentesnek minősülnie, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 19. cikkelye, az emberi jogokkal kapcsolatos európai egyezmény 10. pontja vagy hasonló emberi jogokkal kapcsolatos eszközök védelme alá essen. Az olyan kritikák, melyet egyesek túlzónak, perlekedőnek vagy úgy érzékelnek, hogy azok „kettős mérce” használatáról tanúskodnak, önmagukban még nem minősülnek antiszemitának. Általánosságban kijelenthető, hogy az antiszemita és a nem antiszemita beszéd közti határvonal máshol húzódik, mint az ésszerű és a nem ésszerű beszéd közti.


Pető Andrea (történész, CEU, Bécs), a Jeruzsálemi nyilatkozat az antiszemitizmusról egyetlen magyar aláírója, megkeresésünkre az alábbiak írta e nyilatkozat kapcsán:

„A nyilatkozat aláírói nagyon különböző politikai nézeteket vallanak. Egy valamiben azonban egyetértenek, mégpedig abban, hogy a kiváló tudós munkájához hozzátartozik, hogy a szakterülete kérdéseiben állást foglal. Ha úgy látja, hogy egy szakkérdésben a helyzet rossz szakmai döntések alapján javításra szorul, lépéseket tesz, és nem bujkál az elefántcsonttornyában. Remélem, hogy ez a nyilatkozat hozzájárul az érdemi vitához és a bürokratizálódó álcselekvés helyett végre elvezet a valódi okokat megnevező cselekvéshez.”


A dokumentum aláíróinak angol nyelvű listája

Ludo Abicht, Professor Dr., Political Science Department, University of Antwerp

Taner Akçam, Professor, Kaloosdian/Mugar Chair Armenian History and Genocide, Clark University

Gadi Algazi, Professor, Department of History and Minerva Institute for German History, Tel Aviv University

Seth Anziska, Mohamed S. Farsi-Polonsky Associate Professor of Jewish-Muslim Relations, University College London

Aleida Assmann, Professor Dr., Literary Studies, Holocaust, Trauma and Memory Studies, Konstanz University

Jean-Christophe Attias, Professor, Medieval Jewish Thought, École Pratique des Hautes Études, Université PSL Paris

Leora Auslander, Arthur and Joann Rasmussen Professor of Western Civilization in the College and Professor of European Social History, Department of History, University of Chicago

Bernard Avishai, Visiting Professor of Government, Department of Government, Dartmouth College

Angelika Bammer, Professor, Comparative Literature, Affiliate Faculty of Jewish Studies, Emory University

Omer Bartov, John P. Birkelund Distinguished Professor of European History, Brown University

Almog Behar, Dr., Department of Literature and the Judeo-Arabic Cultural Studies Program, Tel Aviv University

Moshe Behar, Associate Professor, Israel/Palestine and Middle Eastern Studies, University of Manchester

Peter Beinart, Professor of Journalism and Political Science, The City University of New York (CUNY); Editor at large, Jewish Currents

Elissa Bemporad, Jerry and William Ungar Chair in East European Jewish History and the Holocaust; Professor of History, Queens College and The City University of New York (CUNY)

Sarah Bunin Benor, Professor of Contemporary Jewish Studies, Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion

Wolfgang Benz, Professor Dr., fmr. Director Center for Research on Antisemitism, Technische Universität Berlin

Doris Bergen, Chancellor Rose and Ray Wolfe Professor of Holocaust Studies, Department of History and Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies, University of Toronto

Werner Bergmann, Professor Emeritus, Sociologist, Center for Research on Antisemitism, Technische Universität Berlin

Michael Berkowitz, Professor, Modern Jewish History, University College London

Lila Corwin Berman, Murray Friedman Chair of American Jewish History, Temple University

Louise Bethlehem, Associate Professor and Chair of the Program in Cultural Studies, English and Cultural Studies, The Hebrew University of Jerusalem

David Biale, Emanuel Ringelblum Distinguished Professor, University of California, Davis

Leora Bilsky, Professor, The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University

Monica Black, Associate Professor, Department of History, University of Tennessee, Knoxville

Daniel Blatman, Professor, Department of Jewish History and Contemporary Jewry, The Hebrew University of Jerusalem

Omri Boehm, Associate Professor of Philosophy, The New School for Social Research, New York

Daniel Boyarin, Taubman Professor of Talmudic Culture, UC Berkeley

Christina von Braun, Professor Dr., Selma Stern Center for Jewish Studies, Humboldt University, Berlin

Micha Brumlik, Professor Dr., fmr. Director of Fritz Bauer Institut-Geschichte und Wirkung des Holocaust, Frankfurt am Main

Jose Brunner, Professor Emeritus, Buchmann Faculty of Law and Cohn Institute for the History and Philosophy of Science, Tel Aviv University

Darcy Buerkle, Professor and Chair of History, Smith College

John Bunzl, Professor Dr., The Austrian Institute for International Politics

Michelle U. Campos, Associate Professor of Jewish Studies and History Pennsylvania State University

Francesco Cassata, Professor, Contemporary History Department of Ancient Studies, Philosophy and History, University of Genoa

Naomi Chazan, Professor Emerita of Political Science, The Hebrew University of Jerusalem

Bryan Cheyette, Professor and Chair in Modern Literature and Culture, University of Reading

Stephen Clingman, Distinguished University Professor, Department of English, University of Massachusetts, Amherst

Raya Cohen, Dr., fmr. Department of Jewish History, Tel Aviv University; fmr. Department of Sociology, University of Naples Federico II

Alon Confino, Pen Tishkach Chair of Holocaust Studies, Professor of History and Jewish Studies, Director Institute for Holocaust, Genocide, and Memory Studies, University of Massachusetts, Amherst

Sebastian Conrad, Professor of Global and Postcolonial History, Freie Universität Berlin

Deborah Dash Moore, Frederick G. L. Huetwell Professor of History and Professor of Judaic Studies, University of Michigan

Natalie Zemon Davis, Professor Emerita, Princeton University and University of Toronto

Sidra DeKoven Ezrahi, Professor Emerita, Comparative Literature, The Hebrew University of Jerusalem

Hasia R. Diner, Professor, New York University

Arie M. Dubnov, Max Ticktin Chair of Israel Studies and Director Judaic Studies Program, The George Washington University

Debórah Dwork, Director Center for the Study of the Holocaust, Genocide and Crimes Against Humanity, Graduate Center, The City University of New York (CUNY)

Yulia Egorova, Professor, Department of Anthropology, Durham University, Director Centre for the Study of Jewish Culture, Society and Politics

Helga Embacher, Professor Dr., Department of History, Paris Lodron University Salzburg

Vincent Engel, Professor, University of Louvain, UCLouvain

David Enoch, Professor, Philosophy Department and Faculty of Law, The Hebrew University of Jerusalem

Yuval Evri, Dr., Leverhulme Early Career Fellow SPLAS, King’s College London

Richard Falk, Professor Emeritus of International Law, Princeton University; Chair of Global Law, School of Law, Queen Mary University, London

David Feldman, Professor, Director of the Institute for the Study of Antisemitism, Birkbeck, University of London

Yochi Fischer, Dr., Deputy Director Van Leer Jerusalem Institute and Head of the Sacredness, Religion and Secularization Cluster

Ulrike Freitag, Professor Dr., History of the Middle East, Director Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin

Ute Frevert, Director of the Max Planck Institute for Human Development, Berlin

Katharina Galor, Professor Dr., Hirschfeld Visiting Associate Professor, Program in Judaic Studies, Program in Urban Studies, Brown University

Chaim Gans, Professor Emeritus, The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University

Alexandra Garbarini, Professor, Department of History and Program in Jewish Studies, Williams College

Shirli Gilbert, Professor of Modern Jewish History, University College London

Sander Gilman, Distinguished Professor of the Liberal Arts and Sciences; Professor of Psychiatry, Emory University

Shai Ginsburg, Associate Professor, Chair of the Department of Asian and Middle Eastern Studies and Faculty Member of the Center for Jewish Studies, Duke University

Victor Ginsburgh, Professor Emeritus, Université Libre de Bruxelles, Brussels

Carlo Ginzburg, Professor Emeritus, UCLA and Scuola Normale Superiore, Pisa

Snait Gissis, Dr., Cohn Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas, Tel Aviv University

Glowacka Dorota, Professor, Humanities, University of King’s College, Halifax

Amos Goldberg, Professor, The Jonah M. Machover Chair in Holocaust Studies, Head of the Avraham Harman Research Institute of Contemporary Jewry, The Hebrew University of Jerusalem

Harvey Goldberg, Professor Emeritus, Department of Sociology and Anthropology, The Hebrew University of Jerusalem

Sylvie-Anne Goldberg, Professor, Jewish Culture and History, Head of Jewish Studies at the Advanced School of Social Sciences (EHESS), Paris

Svenja Goltermann, Professor Dr., Historisches Seminar, University of Zurich

Neve Gordon, Professor of International Law, School of Law, Queen Mary University of London

Emily Gottreich, Adjunct Professor, Global Studies and Department of History, UC Berkeley, Director MENA-J Program

Leonard Grob, Professor Emeritus of Philosophy, Fairleigh Dickinson University

Jeffrey Grossman, Associate Professor, German and Jewish Studies, Chair of the German Department, University of Virginia

Atina Grossmann, Professor of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, The Cooper Union, New York

Wolf Gruner, Shapell-Guerin Chair in Jewish Studies and Founding Director of the USC Shoah Foundation Center for Advanced Genocide Research, University of Southern California

François Guesnet, Professor of Modern Jewish History, Department of Hebrew and Jewish Studies, University College London

Ruth HaCohen, Artur Rubinstein Professor of Musicology, The Hebrew University of Jerusalem

Aaron J. Hahn Tapper, Professor, Mae and Benjamin Swig Chair in Jewish Studies, University of San Francisco

Liora R. Halperin, Associate Professor of International Studies, History and Jewish Studies; Jack and Rebecca Benaroya Endowed Chair in Israel Studies, University of Washington

Rachel Havrelock, Professor of English and Jewish Studies, University of Illinois, Chicago

Sonja Hegasy, Professor Dr., Scholar of Islamic Studies and Professor of Postcolonial Studies, Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin

Elizabeth Heineman, Professor of History and of Gender, Women’s and Sexuality Studies, University of Iowa

Didi Herman, Professor of Law and Social Change, University of Kent

Deborah Hertz, Wouk Chair in Modern Jewish Studies, University of California, San Diego

Dagmar Herzog, Distinguished Professor of History and Daniel Rose Faculty Scholar Graduate Center, The City University of New York (CUNY)

Susannah Heschel, Eli M. Black Distinguished Professor of Jewish Studies, Chair, Jewish Studies Program, Dartmouth College

Dafna Hirsch, Dr., Open University of Israel

Marianne Hirsch, William Peterfield Trent Professor of Comparative Literature and Gender Studies, Columbia University

Christhard Hoffmann, Professor of Modern European History, University of Bergen

Dr. habil. Klaus Holz, General Secretary of the Protestant Academies of Germany, Berlin

Eva Illouz, Directrice d’etudes, EHESS Paris and Van Leer Institute, Fellow

Jill Jacobs, Rabbi, Executive Director, T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights, New York

Uffa Jensen, Professor Dr., Center for Research on Antisemitism, Technische Universität, Berlin

Jonathan Judaken, Professor, Spence L. Wilson Chair in the Humanities, Rhodes College

Robin E. Judd, Associate Professor, Department of History, The Ohio State University

Irene Kacandes, The Dartmouth Professor of German Studies and Comparative Literature, Dartmouth University

Marion Kaplan, Skirball Professor of Modern Jewish History, New York University

Eli Karetny, Deputy Director Ralph Bunche Institute for International Studies; Lecturer Baruch College, The City University of New York (CUNY)

Nahum Karlinsky, The Ben-Gurion Research Institute for the Study of Israel and Zionism, Ben-Gurion University of the Negev

Menachem Klein, Professor Emeritus, Department of Political Studies, Bar Ilan University

Brian Klug, Senior Research Fellow in Philosophy, St. Benet’s Hall, Oxford; Member of the Philosophy Faculty, Oxford University

Francesca Klug, Visiting Professor at LSE Human Rights and at the Helena Kennedy Centre for International Justice, Sheffield Hallam University

Thomas A. Kohut, Sue and Edgar Wachenheim III Professor of History, Williams College

Teresa Koloma Beck, Professor of Sociology, Helmut Schmidt University, Hamburg

Rebecca Kook, Dr., Department of Politics and Government, Ben Gurion University of the Negev

Claudia Koonz, Professor Emeritus of History, Duke University

Hagar Kotef, Dr., Senior Lecturer in Political Theory and Comparative Political Thought, Department of Politics and International Studies, SOAS, University of London

Gudrun Kraemer, Professor Dr., Senior Professor of Islamic Studies, Freie Universität Berlin

Cilly Kugelman, Historian, fmr. Program Director of the Jewish Museum, Berlin

Tony Kushner, Professor, Parkes Institute for the Study of Jewish/non-Jewish Relations, University of Southampton

Dominick LaCapra, Bowmar Professor Emeritus of History and of Comparative Literature, Cornell University

Daniel Langton, Professor of Jewish History, University of Manchester

Shai Lavi, Professor, The Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University; The Van Leer Jerusalem Institute

Claire Le Foll, Associate Professor of East European Jewish History and Culture, Parkes Institute, University of Southampton; Director Parkes Institute for the Study of Jewish/non-Jewish Relations

Nitzan Lebovic, Professor, Department of History, Chair of Holocaust Studies and Ethical Values, Lehigh University

Mark Levene, Dr., Emeritus Fellow, University of Southampton and Parkes Centre for Jewish/non-Jewish Relations

Simon Levis Sullam, Associate Professor in Contemporary History, Dipartimento di Studi Umanistici, University Ca’ Foscari Venice

Lital Levy, Associate Professor of Comparative Literature, Princeton University

Lior Libman, Assistant Professor of Israel Studies, Associate Director Center for Israel Studies, Judaic Studies Department, Binghamton University, SUNY

Caroline Light, Senior Lecturer and Director of Undergraduate Studies Program in Women, Gender and Sexuality Studies, Harvard University

Kerstin von Lingen, Professor for Contemporary History, Chair for Studies of Genocide, Violence and Dictatorship, Vienna University

James Loeffler, Jay Berkowitz Professor of Jewish History, Ida and Nathan Kolodiz Director of Jewish Studies, University of Virginia

Hanno Loewy, Director of the Jewish Museum Hohenems, Austria

Ian S. Lustick, Bess W. Heyman Chair, Department of Political Science, University of Pennsylvania

Sergio Luzzato, Emiliana Pasca Noether Chair in Modern Italian History, University of Connecticut

Shaul Magid, Professor of Jewish Studies, Dartmouth College

Avishai Margalit, Professor Emeritus in Philosophy, The Hebrew University of Jerusalem

Jessica Marglin, Associate Professor of Religion, Law and History, Ruth Ziegler Early Career Chair in Jewish Studies, University of Southern California

Arturo Marzano, Associate Professor of History of the Middle East, Department of Civilizations and Forms of Knowledge, University of Pisa

Anat Matar, Dr., Department of Philosophy, Tel Aviv University

Manuel Reyes Mate Rupérez, Instituto de Filosofía del CSIC, Spanish National Research Council, Madrid

Menachem Mautner, Daniel Rubinstein Professor of Comparative Civil Law and Jurisprudence, Faculty of Law, Tel Aviv University

Brendan McGeever, Dr., Lecturer in the Sociology of Racialization and Antisemitism, Department of Psychosocial Studies, Birkbeck, University of London

David Mednicoff, Chair Department of Judaic and Near Eastern Studies and Associate Professor of Middle Eastern Studies and Public Policy, University of Massachusetts, Amherst

Eva Menasse, Novelist, Berlin

Adam Mendelsohn, Associate Professor of History and Director of the Kaplan Centre for Jewish Studies, University of Cape Town

Leslie Morris, Beverly and Richard Fink Professor in Liberal Arts, Professor and Chair Department of German, Nordic, Slavic & Dutch, University of Minnesota

Dirk Moses, Frank Porter Graham Distinguished Professor of Global Human Rights History, The University of North Carolina at Chapel Hill

Samuel Moyn, Henry R. Luce Professor of Jurisprudence and Professor of History, Yale University

Susan Neiman, Professor Dr., Philosopher, Director of the Einstein Forum, Potsdam

Anita Norich, Professor Emeritus, English and Judaic Studies, University of Michigan

Xosé Manoel Núñez Seixas, Professor of Modern European History, University of Santiago de Compostela

Esra Ozyurek, Sultan Qaboos Professor of Abrahamic Faiths and Shared Values Faculty of Divinity, University of Cambridge

Ilaria Pavan, Associate Professor in Modern History, Scuola Normale Superiore, Pisa

Derek Penslar, William Lee Frost Professor of Jewish History, Harvard University

Andrea Pető, Professor, Central European University (CEU), Vienna; CEU Democracy Institute, Budapest

Valentina Pisanty, Associate Professor, Semiotics, University of Bergamo

Renée Poznanski, Professor Emeritus, Department of Politics and Government, Ben Gurion University of the Negev

David Rechter, Professor of Modern Jewish History, University of Oxford

James Renton, Professor of History, Director of International Centre on Racism, Edge Hill Universit

Shlomith Rimmon Kenan, Professor Emerita, Departments of English and Comparative Literature, The Hebrew University of Jerusalem; Member of the Israel Academy of Science

Shira Robinson, Associate Professor of History and International Affairs, George Washington University

Bryan K. Roby, Assistant Professor of Jewish and Middle East History, University of Michigan-Ann Arbor

Na’ama Rokem, Associate Professor, Director Joyce Z. And Jacob Greenberg Center for Jewish Studies, University of Chicago

Mark Roseman, Distinguished Professor in History, Pat M. Glazer Chair in Jewish Studies, Indiana University

Göran Rosenberg, Writer and Journalist, Sweden

Michael Rothberg, 1939 Society Samuel Goetz Chair in Holocaust Studies, UCLA

Sara Roy, Senior Research Scholar, Center for Middle Eastern Studies, Harvard University

Miri Rubin, Professor of Medieval and Modern History, Queen Mary University of London

Dirk Rupnow, Professor Dr., Department of Contemporary History, University of Innsbruck, Austria

Philippe Sands, Professor of Public Understanding of Law, University College London; Barrister; Writer

Victoria Sanford, Professor of Anthropology, Lehman College Doctoral Faculty, The Graduate Center, The City University of New York (CUNY)

Gisèle Sapiro, Professor of Sociology at EHESS and Research Director at the CNRS (Centre européen de sociologie et de science politique), Paris

Peter Schäfer, Professor of Jewish Studies, Princeton University, fmr. Director of the Jewish Museum Berlin

Andrea Schatz, Dr., Reader in Jewish Studies, King’s College London

Jean-Philippe Schreiber, Professor, Université Libre de Bruxelles, Brussels

Stefanie Schüler-Springorum, Professor Dr., Director of the Center for Research on Antisemitism, Technische Universität Berlin

Guri Schwarz, Associate Professor of Contemporary History, Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, Università di Genova

Raz Segal, Associate Professor, Holocaust and Genocide Studies, Stockton University

Joshua Shanes, Associate Professor and Director of the Arnold Center for Israel Studies, College of Charleston

David Shulman, Professor Emeritus, Department of Asian Studies, The Hebrew University of Jerusalem

Dmitry Shumsky, Professor, Israel Goldstein Chair in the History of Zionism and the New Yishuv, Director of the Bernard Cherrick Center for the Study of Zionism, the Yishuv and the State of Israel, Department of Jewish History and Contemporary Jewry, The Hebrew University of Jerusalem

Marcella Simoni, Professor of History, Department of Asian and North African Studies, Ca’ Foscari University, Venice

Santiago Slabodsky, The Robert and Florence Kaufman Endowed Chair in Jewish Studies and Associate Professor of Religion, Hofstra University, New York

David Slucki, Associate Professor of Contemporary Jewish Life and Culture, Australian Centre for Jewish Civilisation, Monash University, Australia

Tamir Sorek, Liberal Arts Professor of Middle East History and Jewish Studies, Penn State University

Levi Spectre, Dr., Senior Lecturer at the Department of History, Philosophy and Judaic Studies, The Open University of Israel; Researcher at the Department of Philosophy, Stockholm University, Sweden

Michael P. Steinberg, Professor, Barnaby Conrad and Mary Critchfield Keeney Professor of History and Music, Professor of German Studies, Brown University

Lior Sternfeld, Assistant Professor of History and Jewish Studies, Penn State Univeristy

Michael Stolleis, Professor of History of Law, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main

Mira Sucharov, Professor of Political Science and University Chair of Teaching Innovation, Carleton University Ottawa

Adam Sutcliffe, Professor of European History, King’s College London

Anya Topolski, Associate Professor of Ethics and Political Philosophy, Radboud University, Nijmegen

Barry Trachtenberg, Associate Professor, Rubin Presidential Chair of Jewish History, Wake Forest University

Emanuela Trevisan Semi, Senior Researcher in Modern Jewish Studies, Ca’ Foscari University of Venice

Heidemarie Uhl, PhD, Historian, Senior Researcher, Austrian Academy of Sciences, Vienna

Peter Ullrich, Dr., Senior Researcher, Fellow at the Center for Research on Antisemitism, Technische Universität Berlin

Uğur Ümit Üngör, Professor and Chair of Holocaust and Genocide Studies, Faculty of Humanities, University of Amsterdam; Senior Researcher NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam

Nadia Valman, Professor of Urban Literature, Queen Mary, University of London

Dominique Vidal, Journalist, Historian and Essayist

Alana M. Vincent, Associate Professor of Jewish Philosophy, Religion and Imagination, University of Chester

Vered Vinitzky-Seroussi, Head of The Truman Research Institute for the Advancement of Peace, The Hebrew University of Jerusalem

Anika Walke, Associate Professor of History, Washington University, St. Louis

Yair Wallach, Dr., Senior Lecturer in Israeli Studies School of Languages, Cultures and Linguistics, SOAS, University of London

Michael Walzer, Professor Emeritus, Institute for Advanced Study, School of Social Science, Princeton

Dov Waxman, Professor, The Rosalinde and Arthur Gilbert Foundation Chair in Israel Studies, University of California (UCLA)

Ilana Webster-Kogen, Joe Loss Senior Lecturer in Jewish Music, SOAS, University of London

Bernd Weisbrod, Professor Emeritus of Modern History, University of Göttingen

Eric D. Weitz, Distinguished Professor of History, City College and the Graduate Center, The City University of New York (CUNY)

Michael Wildt, Professor Dr., Department of History, Humboldt University, Berlin

Abraham B. Yehoshua, Novelist, Essayist and Playwright

Noam Zadoff, Assistant Professor in Israel Studies, Department of Contemporary History, University of Innsbruck

Tara Zahra, Homer J. Livingston Professor of East European History; Member Greenberg Center for Jewish Studies, University of Chicago

José A. Zamora Zaragoza, Senior Researcher, Instituto de Filosofía del CSIC, Spanish National Research Council, Madrid

Lothar Zechlin, Professor Emeritus of Public Law, fmr. Rector Institute of Political Science, University of Duisburg

Yael Zerubavel, Professor Emeritus of Jewish Studies and History, fmr. Founding Director Bildner Center for the Study of Jewish Life, Rutgers University

Moshe Zimmermann, Professor Emeritus, The Richard Koebner Minerva Center for German History, The Hebrew University of Jerusalem

Steven J. Zipperstein, Daniel E. Koshland Professor in Jewish Culture and History, Stanford University

Moshe Zuckermann, Professor Emeritus of History and Philosophy, Tel Aviv University