Értesítsünk a legfontosabb cikkeinkről?
Remek! Kattints az Engedélyezem / Allow / Always gombra.

Hiány, szűkösség, bőség

Ez a cikk több mint 1 éves.

Emmanuel Macron francia elnök azt sugallta az elmúlt év augusztusában, hogy az elbizakodott, hübrisz-szerű túlfogyasztás, valamint a kedvezőtlen fordulatok (a pandémia és a háború) okán a franciák (mások is) kénytelenek belátni: lezárulóban van egy korszak, méghozzá a „bőség” lelkesítő periódusa. Az ígéret fénye elhalványult, és az édenkerten inneni világba rögzülve a bőség megvalósulása távolodik tőlünk.[1]

Vér, verejték, könnyek, és egyáltalán az „archaikus” áldozathozatal meghirdetése  ̶   szokatlannak tűnhet ez az áldozati magatartásra való felhívás a modernség (és különösen az utóbbi évtizedek) politikai-gazdaságtani retorikájában, amely elkötelezte magát a bőség megvalósulása mellett.[2]

És az is figyelemre érdemes tény, hogy egy politikus bejelenti egy társadalmi jelenség végét  ̶  valamiképpen hasonlít ez ahhoz a színpadi gesztushoz, amikor több, mint egy évtizeddel ezelőtt Angela Merkel többedmagával meghirdette a multikulturalizmus kimerülését: értsd a kikiáltott jelentést aztán, ahogy éppen tetszik, vagy úgy, ahogy a változékony erőviszonyok diktálnak. Amúgy sokan (mondjuk Philippe Martinez, a híres CGT szakszervezeti központ fontos embere) megbotránkoztak a neoliberális affinitású Macron kijelentésén: általánosítani a bőséget, feltételezni, hogy mindenki részesedik belőle, bizony igencsak kétes dolog.

Hangot adott az aggályoknak a (neo)liberalizmus szócsöve, a hagyománnyal bíró The Economist is, igaz, Macronhoz képest másfajta hangnemben, mégis hasonló húrokat pengetve.[3] A 2007-es válság utáni korszak rákfenéje, mondja, a költekezés elmaradása, az önfékezés csömöre, a kényszeredett takarékosság volt. Aztán az állam a különféle válságok szorításában nyakló nélkül öntötte a társadalom tarsolyába a pénzt, a fogyasztás persze feléledt, csakhogy időközben ránk zúdult a járvány, amely párosul a fosszilis erőforrások eszeveszett lebírásának igényével („dekarbonizáció”), és minden jó elrontójával, mármint a korruptív protekcionizmussal. Ami ráadásul azzal jár együtt, hogy újratermeli a sohasem eléggé legyőzött protekcionizmus igényét a meggyötört és félrevezetett emberek számára. A szűkösség, az ínség újonnani megélése   ̶   veszedelmes jelenség, mert eltérítheti az embert a helyes útról. Ezt mondja a The Economist.

És másutt is szerét ejtik annak, hogy a posztpandemikus korban különös súlyt helyezzenek a szűkösségből fakadó érzületekre: az Amerikai Egyesült Államok központi banki rendszerének egyik dokumentumában majdnem nyolcvanszor szerepelt a kifejezés.[4] Így történik, hogy visszatérnek a porondra a szűkösségből fakadó hiányvonatkozások.

Hajók egy kikötőben. (Forrás: Ladinek Viktor / Fortepan)


Hiány, szűkösség, bőség – ezek a fogalmak a feltörekvő és konszolidálódó polgárság gazdaságfilozófiai zsargonját képezték a kibomló kapitalizmus kontextusában. Sokatmondó fogalmak ezek és remélhetően fényt derítenek a jelenkor kínlódásaira is.

Hiányformák: íme néhány csupán hevenyészett példa.[5]

Silvia Federici, a feminista politikai gazdaságtan fontos alakja, tanulságos és nevezetes könyvében, a léhának tartott emberi test elleni korai kapitalista hadjáratról (a boszorkányüldözések kapcsán) értekezve arról ejt szót, hogy a rettenetes halált hozó pestis (XIV. század) utáni korszakban beálló állapot a munkaerő hiányát eredményezte.[6] (Ami ideiglenesen a munkások társadalmi erejének növelését tette lehetővé).

Michel Foucault egyik előadássorozatában[7] azt hozza szóba, hogy a modernségben meghonosodott irányítás szempontjából olyannyira fontos XVIII. században a hatalomtartók folyton-folyvást rettegtek a gabonafélék hiányától, minthogy az effajta jelenségek feltüzelik a városlakók lázadási kedvét. Foucault egyúttal arra utal, hogy két magyarázat kering e században: az antikvitás óta sokszor szóba hozott és később is kiaknázott fordulatok, így a „rossz szerencse”, valamint az ember „rossz természete”.

A jelen felé továbbmozdulva: a nemzetközi élelmiszerpiacon formálódó árak  váltakozásától olyannyira függő Közel-Kelet számára baljósnak bizonyult a 2009–2010-es szárazság, ami miatt pl. Egyiptom 2010-ben 40%-al kevesebb búzát kapott Oroszországtól  ̶  emlékezzünk: ez az Arab Tavasz előtti év.[8]

Aztán, a pandémia alatt különféle hiányaspektusokat szenvedett el a tőkés forgalom szeme fénye, az árukereskedelem óriási részét lebonyolító teherhajózás, lett légyen szó az áruhiányról vagy az amerikai és kínai kikötőkben hiányzó rakodómunkásokról. Mindez azzal fenyegetett, hogy a kapitalizmus kötőszövetei szakadnak szét.[9] Vagy 2021-ben súlyos áramellátási hiányok sújtották Kínát, és Indiát: az utóbbi országban, ahol Európával és Amerikával ellentétben a szén jelenti az áramtermelés forrását, a kínálati hiány majdnem végzetes formában jelent meg.[10] Amennyiben a háború sokáig tart, a Boeing és Airbus bajba kerülhetnek – figyelembe véve, hogy – amint azt az árumozgásokat figyelő szervezetek a jelzik – Oroszország a titánium legnagyobb termelője.

Sorolhatnám a végtelenségig. A járvány alatt nyilván mellőzhetetlennek bizonyult a különféle kínálati szűk keresztmetszetek élénk tárgyalása.

Ám a hiány/szűkösség kérdésköreit még véletlenül sem lehetne leegyszerűsíteni az olyan kiélezett válságfolyamatokra, mint a Covid-19.

Voltaképpen a belátás már régóta érlelődött: azok, akik élénken firtatták a különös tényt, hogy több fajta olyan válságalakzat van ma együttesen jelen, amelyek egymásba csavarodva kölcsönösen erősítik egymást („polikrízis”[11]), korábban is jelezték, hogy a szűkösség kínzó ténye erőteljesen befurakodott a bőséget alátámasztó képzetrendszerbe.

Itt azonban visszatekintően kell fellépnünk, hogy a történelmi meghatározottságoknak megfelelően taglaljuk a szűkösség stratégiai kérdését. És  haladéktalanul rögzíteni kell, hogy a polgárság/modernség/kapitalizmus elméletírói a szűkösség felől közelítették meg a hiányt, és nem fordítva. A szűkösséget itt ideológiaként értem, amely magyarázza, és indokolja a hiányt.

Adódik azonban zavar, még a kritikai baloldal térfelén is. Ahhoz ugyanis a XX. századnak kellett eljönnie, hogy megjelenjenek olyan közgazdászok, akik a szűkösséget az ideológia trónjára helyezve kiegyenlítették a gazdasági kérdéssel, mint olyannal. Szűkös, különféleképpen/alternatív módon használható eszközök választása adott célok fényében[12]  ̶  ezt a definíciót parafrazálták milliónyi formában. És ez a definíció egy általános elvet óhajtott mindenki kezébe adni, hiszen a tét tovább is növelhető, ahogy egyesek meg is teszik: a szűkösség jelentéseinek kisugárzása egyetemleges jellegű. Nincs is olyan övezete az emberi életnek, függetlenül attól, hogy történetesen szeretünk, vagy, hogy éppen meggyőzünk valakit, amely mentes lenne a szűkösség dimenzióitól. A szűkösség felől belátható az emberi élet maga. Üzenet: csak egyetlen valódi tudomány van, amely képes pontosan szólni a társadalmi viszonylatokról, mégpedig a szűkösségre alapozó.[13] A többi gyerekjáték.

Legyünk világosak: ismerünk egyéb olyan kortárs irányulásokat is, amelyek kimagasló szerepet rendelnek a szűkösség faktumához az emberi egzisztencia kapcsán. Így tesz a girard-i mimetikus elmélet nyomvonalain haladó orientáció, amely másokhoz hasonlóan a szűkösségből vezeti le az erőszak létrejövésének tényét. Ugyanakkor magában a szűkösségben pillantja meg az erőszak esetleges meghaladásának lehetőségét is.[14] Ugyanez az irányulás azonban, amely széltében-hosszában tárgyalja az erőszak és a szűkösség kérdését, nagy ívben megkerüli a tőke logikájával való számvetést.

Mindenesetre akármit is gondolnak egyesek a baloldalon[15], az nem felel meg a valóságnak, hogy olyan emberek, mint Marx, vagy a klasszikus politikai gazdaságtan képviselői ezt a dallamot fújták volna, mármint, hogy a szűkösségre hegyezték volna ki a gazdasági problémát.

A tőke írója itt történetesen tüzet okádna dühében, hiszen az örökkévalóság szférájába emelt szűkösség gondolatát eleve rühellnie kellett.

És alighanem (legalábbis jobb pillanataiban) ellenezné azt a rövidlátó elképzelést is, amely abban hisz, hogy a szűkösség egyszerű felváltása a rakétasebességgel létrehozott bőséggel elhozza a kommunizmust.

A világ egyetlen kubista stílusú Marx és Engels szobra (Segesdi György, 1971) a Memento Parkban. (Fotó: Kocsis Árpád / Mérce)

A szűkösség persze eredendően megjelent a burzsoázia látóhatárán. Meg kellett, hogy jelenjen, ha nem is az iménti ideologizáció formájában. Mindenekelőtt abban az értelemben, hogy a burzsoázia teoretikusai úgy építkeztek, hogy az emberi szabadság zálogának a végtelenített aszociális vágyakat tartották  ̶  a szűkösség azért teremtődik, mert a természet/világ korlátokat emel e vágyak kielégítése előtt. Az intézményrendszer pedig visszatükrözte ezt az irányulást.

Aztán végbement ez akkor is, amikor a rendi vonatkozásokkal szembeforduló polgárság kegyetlen, megbocsátást nem ismerő háborút hirdetett meg az erőforrásokat szétszóró pazarlással szemben. Minthogy fennáll a vágyakkal szemben tornyosuló természet ridegsége, valamint az a tény, hogy a gyenge embert csak a külső nyomás[16] készteti arra, hogy leküzdje eredeti tehetetlenségét (és hogy korlátozza a benne tanyázó semmirekellőséget), bizony kemény harcot kell folytatni az erőforrásokat ajándékba kapó ember pazarló magatartása ellen. Jellemző, hogy az a Locke, aki felkiált, hogy „Amerika volt először”, a lehető legszorosabbra fűzi a háború és a pazarlás közötti kapcsokat.[17] Nincs háború a pazarlás elleni harc nélkül, és nem lehet átengedni a természetnek a földet a pazarlás bűne nélkül.

Vagy ez történik a szűkösség-vita mérföldköveként számon tartott (noha neo-malthusiánus mítoszokkal övezett) Malthus esetében is, aki köztudottan variálja az óriási ellentmondást a végtelenként bemutatott emberi vágyköteg, pontosabban a korlátlan szexuális vágyak és a természet által szabott korlátok között. Az ő távlatában az élelmiszer (egykor főképp ezzel azonosították a szűkösség-problémát), és a promiszkuitás által mozgatott népesség széttartó dinamikája áll. Ugyanakkor az egyenlőségelvtől, a szegények istápolásától iszonyodó Malthus nemcsak a szokványosan, azaz az abszolút szűkösség okán elrendelt apokalipszis hírnökeként, hanem a burzsoá növekedés bajnokaként is tolmácsolható.[18] Hiszen ahhoz, hogy a természet által béklyózott emberből derék jellemet faragjunk, a növekedés ápolására kell fognunk. És a növekedés művelése csak akkor lehetséges, ha az ember megtapasztalja a korlátokat, amelyekkel szemben gyakorolhatja kivívott észszerűségét. Az ember gyengesége egyben az ereje is. És így kerül „párba a szűkösség és a növekedés”  ̶  eme utóbbi lényege, hogy elébe megy a szűkösségnek, kihasználva azt a gyarapodás számára, és helyes irányba tereli az ösztönöket.

Ugyanakkor a radikális baloldal mélységes gyanúperrel él a szűkösség minden ideologizációjával és naturalizációjával szemben.

És úgy gondolja, hogy a szűkösség hatalmi funkcióinak szerepeltetése a kapitalizmus keretein belül nem véletlenszerű.

Figyelembe veszi persze azokat a kísérleteket, amelyek különbséget tesznek az „abszolút”, és a „viszonylagos”[19] szűkösség között. És még véletlenül sem érzéketlen a szűkösség létezési alakzatait illetően, amelyek a különféle válságokban, háborúkban, ínséget teremtő helyzetekben érhetők tetten. Nem a baloldal számára kell elmagyarázni azt, hogy van megalázó ínség, megtörő szegénység, vagy azt, hogy létezik szűkösség okozta szenvedés. Nyilván tudja azt is, hogy alkalomadtán lehetnek összefüggések a szűkösségtapasztalat és az erőszakkitörés között.


Ám ha el is ismeri a szűkösség helyzetfüggő meglétét[20], a baloldal meggyőződése, hogy a szűkösségideológiák először is elfojtják a történelmi meghatározottságokat. Másodszor pedig úgy véli, hogy ezek azon iparkodnak, hogy semlegessé tegyék a szűkösség létrehozásában és irányításában rejlő hatalmi mozzanatokat.


Ilymód ugyanis eltűnik az, hogy például a pazarlás elleni kereszteshadjárat mögött (Locke) az indiánok kíméletlen kiirtása és a föld kisajátításának útjára lépő magatartás áll: a rendteremtő Churchill ugyanezen elvre hivatkozik (a XX. század harmincas éveiben), amikor azt igazolja, hogy az arabok kényszerű elmozdítása földjeikről a szűk látókörű, sivatagi létezésre rendeltetett pazarlást akadályozza meg; Vagy hogy a jelenbe ugorjunk, a pazarlás elleni küzdelem hivatott magyarázni az iraki térfoglalást és kisajátítási gyakorlatot az amerikai adminisztrátor és korporációs jelenlét számára; egyszóval a szűkösség igazgatása így lesz a militarizált nemzetközi rend pillére.[21]

Nem azért juttatta érvényre a kapitalizmus a fosszilis erőforrásokat annak idején, mert túl kívánta haladni az energetikai szűkösséget[22], hanem azért, mert uralmi képleteket foganatosított.

És amennyiben továbbra is figyeljük a történelmi jelentéseket, azt látjuk, hogy a bőség nemcsak a szűkösség negatívja a kapitalizmust előremozdítóak számára, hanem megszédítő mivoltú is. Amennyiben ugyanis fennállna a bőség, elkerülhetetlenül vékonyodnának a társadalmi fegyelem kötelei, elapadna a szorgos munkára való készenlét, tekintélyét veszítené a munkára alapozó rend.

Legyen ennélfogva akár „mesterséges” szűkösség, méghozzá annak érdekében, hogy megszilárduljon az alattvalókat érintő fegyelem, hogy a társadalom tartóoszlopai fennmaradjanak  ̶  ezt visszhangozza megannyi kommentátor.[23] Hozzunk létre szűkösséget, ha kell a társadalom védelmének érdekében! És nem ez történik abban az esetben is, amikor kényszerű takarékosságot rónak rá a társadalomra, mint Európában az elmúlt évtizedben? A dirigált takarékosság (amelynek brutalitásáról sokan szóltak) nem a szűkösség erőltetett formája?

Ugyanezen említett baloldal, amely egyszersmind érzékeny az ökológia kérdéseire, egyáltalán nem tagadja, hogy tetten érhetőek a természet által támasztott korlátok, sőt. Ám a szűkösség jelentésköreit nem szűnik meg a társadalom hatalmi viszonylatainak perspektívájában vizsgálni, és azt fontolgatja, hogy a szűkösségtapasztalat társadalmi közvetítettségek hozadéka. A szűkösség tapasztalatához jellegzetesen nem elegendő a természet forráskészletének horizontja, hanem a kisajátítás által teremtődő tulajdonviszonyok is kellenek, amelyek pedig kizáró jellegűek; lásd pl. az elsődleges felhalmozás történetét.[24]

Milyen jellemző, hogy a baloldali beállítottság számára oly fontosak azok a fogalmak, mint pl. a túltermelés, amelyek kritikai töltetet hordoznak! Hiszen a múltbeli és jelenlegi tapasztalatok is meggondolásra késztetik: lehetséges mondjuk az élelmiszerek túltermelése és a szűkösség egyidejű létezése.[25] Hogyan jön létre az ínség, ha a kapacitások lehetővé tennék az éhínség megszüntetését? 2021-ben Indiában éhínséget jegyeztek, holott többlet állt fenn az élelmiszerek mennyiségét illetően.[26] Hogyan lehetséges egyáltalán a szegénység eszkalációja, miközben tombol a bőség, és fennáll a „túl sok” föld, túl sok erőforrás ténye?[27] Itt csődöt mond  a szűkösséghorizontot hirdető gondolat.

A kritikai baloldal jelentéseit ismerő olvasó számtalanszor hallotta, hogy geológusok arról beszélnek, hogy a háborút/erőszakot generáló felújíthatatlan erőforrás, a nafta használhatóságának nagyságrendjét a kiapadással fenyegető „természeti korlát”[28] („peak”) határozza meg. Ám eközben nagyon is méltányolja azokat az elemzéseket, amelyek azt emelik ki, hogy dacára a korlátnak, miközben a nafta áruként a kapitalista cirkulációba kerül, a szűkösséghez képest másfajta jelentések társulnak hozzá. Ismeri ugyanezen baloldali az OPEC ténykedését, mondjuk a múlt század hetvenes éveiből, amely zűrzavart teremtett, mint ahogy hallott a Henry Kissinger és a szaúdiak közötti egykori megállapodásról, amely lehetővé tette a petrodollárok szárnyalását, és követi a nafta jelenlegi perverz mozgását – lásd Szíria.[29] Ugyanakkor rögzíti azokat a tanulmányokat is, amelyek a szűkösség kritikátlan kidomborítása helyett éppenséggel azt állítják, hogy a kérdés középpontjában a bőség és a túltermelés, túlakkumuláció áll.[30] És egyebütt, mármint a naftán kívüli területeken, sem történik ez másként.

Foucault úgy gondolkodott az imént már idézett előadásaiban, hogy a szűkösséget (disette) eseményként (és nem, mint legfőbb elvet) kell értelmezni, és hogy történelmileg a szűkösség úgy forr ki, mint egy biztonsági probléma. Ami aztán mélységesen befolyásolja a modernség értelmezését. A szűkösség, a természet uralása eszerint biztonságpolitikai kérdés  ̶  noha a francia elméletíró az élelmiszerre célzott, semmi sem akadályoz meg bennünket abban, hogy ne vonatkoztassuk ugyanezt a naftára is.

Mindenesetre nem a szűkösség abszolutizált horizontja jelenti a magyarázóerőt, hiszen be kell látni, hogy a kapitalizmus szerkezeti erőszakja lendíti előre a szűkösség jelentéseit, és nem fordítva; legfeljebb a szűkösség és a bőség változékony viszonylatait méricskélhetjük a nafta, mint stratégiai jellegű erőforrás esetében.[31] Hovatovább, ahogy egy jeles szerzőpár állítja, ellentétben az előítéletekkel, éppen a nafta bőségének dinamikája a kitűnő előrejelzője a Közel-Keleten kibontakozó erőszakeszkalációnak.[32]

Férfi egy bevásárlóközpontban. (Fotó: Flickr)


Bonyolódik így a szűkösség és a bőség viszonylata. És fel kell tenni a kérdést, hogy mit kezdjünk a kapitalizmusnak a bőségre vonatkozó ígéreteivel, amelyek a szűkösség végleges lebírását előlegezték? Aztán, nincs-e eleve ellentmondás a szerkezetileg a profitra mozduló tőkés világ és az elérhető bőség között? Feloldódhat-e a kapitalizmus a bőség univerzumában  ̶   elveszítve hatalmi jegyeit, a minduntalan ellenőrzés és a fegyelemteremtés kódjait?

Annak a gondolatnak, hogy az alapvető gazdasági probléma a bőség[33], és hogy szintézis teremthető a bőség és a kapitalizmus között, nem utolsósorban az a John Maynard Keynes adott hangot, aki előkelő hellyel rendelkezik a gazdaságtani diskurzus panteonjában. Az ember, aki közismerten a „tőkés társadalmat akarta megóvni saját magától”, az esztétizált liberális, finom individualista, afféle „deglobalizációs” attitűddel bíró szerző nem véletlenül volt az uralkodó szűkösség-minta kitartó bírálója, és egy „poszt-szűkösségi” világ gondolkodója.

A II. világháború ugyan zuhanást jelentett a szűkösség szakadékába, de a civilizáció az embert olyan erőkkel ruházta fel, amelyek révén legyőzheti a kvázi-sorsszerűen felfogott szűkösséget. Amennyiben jól igazgatják a kapitalizmust és civilizatórikus elköteleződés formájában osztogatják az embereket mozgató ösztönzőket, úgy az ígéret földje nincs is messze tőlünk, és végre-valahára megoldódik az örökösnek hitt „gazdasági probléma”. Nem is tekinthető véletlennek, hogy Keynes segítségét kérik akkor, amikor hatékony ellenérveket keresnek a takarékosság ideológiájával szemben.

A látószög itt merőben megváltozik. A „túl kevés” lidércnyomása helyett a „túl sok” képzete nyomul előtérbe. Ami azonban eleve nem jelent megváltást.

Így a gazdaságpolitikai kategóriákban  gondolkodó Keynes-t foglalkoztatta az a kérdés, hogy mit lehet kezdeni a „többletben” és a „bőségben” rejlő hatalommal. A II. világháború után (visszautasított) ajánlata, miszerint világszinten működtetni kell egy olyan mechanizmust, amelynek lényege, hogy a gazdag országok (Amerika persze itt különös címzett volt) „reciklálják” a „kereskedelmi többletüket”, azaz a kereskedelmi „excesszust”, hogy csillapodjon az áruforgalomban meglevő feszültség, bizony idevág.

Roppant érdekes, hogy itt párhuzamok fedhetők fel az erotika sötét mélységeiről, a szoláris bőségről és a pazarlásról, azaz a többlettől való megszabadulásról, mint a civilizáció kiiktathatatlan dimenziójáról beszélő excentrikus író, Georges Bataille, sőt mi több, hogy ismét a jelenbe lépjek, az egykori energikus görög pénzügyminiszter,  Jánisz Varoufákisz gondolataival is.[34] Kell, hogy legyen olyan kiadás/fogyasztás/térítés nélküli ajándék, amelynek az égvilágon semmi köze nincs a profithoz és túl van minden hasznosságelven   ̶  egyébként elvesztünk.

Az, hogy nem a szűkösség a gazdaság elixírje, hogy a lényeget a bőség perspektívájába kell helyezni, megjelent az elengedhetetlen kérdéseket görgető hatvanas évek nagy disszidenseinél is. Az újbaloldali politikai gazdaságtan egyik kultuszkönyve, P. Baran, és P. Sweezy szerzőségével[35], kilúgozta az érték (kritikai) kategóriáját, és pusztán a „többlet” fogalmával operálva írta le a kései kapitalizmust, mint az állandósult stagnáció keretét. A szerzőpár úgy gondolta, hogy míg a liberális kapitalizmusban lehetőség nyílt a többlet újonnani befektetésére, addig a monopolisztikus kapitalizmusban ez megoldhatatlan problémákba ütközik: mindhiába eme utóbbiban a felduzzadt reklámszféra, a szexuális exhibíció sokszorozódása, az áruvédjeggyel ellátott különcködés, valamint a hatalmi osztály terebélyes fogyasztása, baj van a többlet felszívásával. A kapitalizmus lélegzetet sem tud venni pazarlás nélkül, viszont Keynes-szel ellentétben, a bőséggel való gazdálkodás itt a rendszer szorongató dimenzióját jelenti.

Nem tud zöld ágra vergődni a kapitalizmus a bőséggel, ezért a hozzá fűződő erőszaktöbblet: a „túl sok” fatális lehet.

És 1968-hoz kapcsolódik az újabb gazdasági antropológia egyik kulcsműve, Marshall Sahlins-é, amely hatalmas csapást mért a szűkösség/szükségletregiszter történelmietlen értelmezésére, minthogy a „kőkorszakba” helyezte az „első jóléti társadalmat”  ̶  a kapitalizmus/piac kényszerképzetei, előírásrendszerei, az időtlenségbe emelt szükségletrendszer gondolatai ezzel szinte semmivé olvadtak.[36] Vagy 1971-ben jelent meg Murray Bookchin könyve, amely összeköti az anarchizmust a „szűkösség utáni világgal”: a szerző nem kertelt, hanem azt állította, hogy az „anyagi szűkösség” manipulációja, a piaci teljesítőképesség hatalmi érvényesítése hozta létre az olyan dolgokat, mint az osztályuralom.[37]

Ezek a szerzők, akik részesei voltak a hatvanas évek kritikai forgatagának, úgy vélték, hogy miközben a kiszolgáltatott embert a szűkösség-ideológia ketrecébe zárják, kénytelen átadni hatalmának nagy részét a kapitalizmus erőinek. És vannak mai örökösök is, akik ismételten harcba szállnak a szűkösség-ideológia ellen, és a bőséget idézik kritika és előremutatás gyanánt. A legfontosabb: visszatértünk a hatvanas évek kérdéscsomóihoz. Nem is történhetett ez másképpen.

„Radikális bőség”[38]  ̶  olyan ökológiai beállítottságú szerzők kapaszkodnak ilyen fogalmakba, akik odáig merészkednek, hogy nemcsak a szentnek hitt növekedést óhajtják megállítani, nulla fokra egyszerűsíteni, hanem vissza is akarnak venni a növekedésből („degrowth”). A szűkösség szempontjából a világ leigázható a tőke által, a bőség távlata azonban ennek az ellentéte.[39] Meglátni a létező világban meglevő, csillogó bőséget  ̶  ám ez nem a macroni „bőség”, hanem a kapitalizmus tagadása, polémia a kapitalizmus bőség-fogalma ellen.

Amúgy még az ENSZ is arról beszél, méghozzá régtől fogva, hogy „több, mint elegendő erőforrás” (lásd, Human Development Report 1998), értsd a bőség áll a rendelkezésre, csak ugrani kell (Hic rhodus, hic salta). Valami azonban mégiscsak hiányzik az „ugráshoz”, figyelembe véve a világ mai hatalmi állapotát  ̶  a szegény ENSZ egységei nem ritkán figyelemreméltóan radikális elemzéssel lépnek elő, de hát a törékeny, pénzelésfüggő világszervezet számára a szükséges hatalomból édeskevés adódik.

Budapest, 2019. szeptember 24.
A Fõvárosi Vízmûvek csepeli ivóvízkezelõ mûvének új napelemparkja az átadás napján, 2019. szeptember 24-én.
MTI/Mohai Balázs


A szűkösség–bőség-probléma egyik reprezentatív lecsapódása baloldalon valóban a növekedés jelentéseinek ismételt latolgatása a posztpandemikus korban. Az egyik oldalon a szoláris kommunizmus hívei, akik az energiaáramlás megfelelő kezelésével azt javallják, hogy az ellankasztott gazdaság helyett növeljük tovább a termelési potenciált: lehetséges nem-burzsoá módon többet fogyasztani/termelni.[40] A másik oldalon azokat találjuk, akik a lehető leghatározottabban elutasítják, hogy lehetőség nyílna a kizsákmányolásmentes növekedésre: fel kell újítani, persze a helyzethez illően, a romantikus, kimeríthetetlen bőségre támaszkodó, természet-fogalmat, és el kell vágni a növekedés útjait, legyenek azok akár zöld színnel befestve.[41] Rajtunk múlik, hogy méltóak leszünk e a bőséghez.

Sok itt a félresikerült párbeszéd: így az első nézet képviselői hajlamosak a második nézet reprezentánsainak a nyakába varrni, hogy pusztán a növekedés lebírásával akarnak előrenyomulni a szocializmus/kommunizmus felé; a másik irányból pedig azzal vádaskodnak, hogy riválisaik elfelejtik, hogy a növekedés fékezése eleve szakadékba taszítja a kapitalizmust. Az első nézet erőteljesebben hangsúlyozza a még létező és kiküszöbölendő szűkösségmódozatokat, és a bőséget újabb erőfeszítések árán, a jövőbe tolva minősíti elérendőnek. A második a kéznyújtásnyira lévő bőséggel kapcsolatos belátások politikai-ontológiai fontosságát domborítja ki, amelyek újfajta szubjektivitást teremtenek. Persze mindkettő, ha más módon is, de elismeri, hogy mindeközben ott sötétlik az apokaliptikus lehetőség, hogy ott van a Macron által is kiemelt baljós „fordulópontok” (tipping points) halmozódása, miszerint a bőségnek még írmagja sem maradhat.

Elő kell húzni itt a Naomi Klein által kedvelt „katasztrófakapitalizmus” mintáját: a tőke a katasztrófák révén löki előre magát, és alkalmazkodik a világ változékony sorához.

A polikrízis kora nyilvánvalóan e fellépés televényföldje, hiszen alkalmat ad a krízisirányítás nevében a tekintélyelvű fellépésre. És a „katasztrófakapitalizmus” paradigmájának kivetülését úgy is felfoghatjuk, mint a szűkösség/bőség jelentéseinek újraelosztását a pandémia utáni korban.

Az, hogy a tőke nemcsak bele kíván szólni ezen folyamatba, hanem magához is óhajtja idomítani a nagyszabásúnak mondott posztpandemikus átalakulást, szinte kézenfekvő: így a meghirdetett zöld átmenet keretén belül előlegezett gargantuális pénzmennyiség (J. Biden trillió dolláros nagyságrendű klímaterve, amely 2050-re nullára csökkentett CO² kibocsátást ígér, vagy lásd egyéb úgyszintén irdatlan ösztönzési mechanizmusait) csak növeli a tétet.

A kaotikus mozgású, a jelenleg csak látszólagos nyugalomban lévő energiaárak dinamikája mégiscsak azt mutatja, hogy ellentmondás feszül még a deklarált (mérsékelt) zöld gondolat, a Green New Deal, és a dekarbonizáció elébe menő (azt beárazó) tőke önértékesülési igénye/magatartása között is.[42] Kísértetiesen hasonlít ez a múlt század hetvenes éveiben tapasztalt feszültségre a jóléti állam és a tőke között, amely aztán győzedelmes ellenakcióba fogott.

Már ez is sejteti, hogy a szűkösség/bőség transzformációja, a technokratikus elképzelésekkel szemben, nem lesz kedélyes matiné.

És nem érdemes naivnak lenni: a pénzügyi tőke, amelynek Európában és Amerikában át akarják adni a (zöld) átmenet vezérlőberendezését, élvezi az állam (és a hegemonikus intézményrendszer) hathatós támogatását, szorgalmazza a további deregulációt és privatizációt  ̶  fittyet hányva az olyan kérdésekre, mint a klímaigazságosság.[43] És dekarbonizáció ide, a fosszilis erőforrások lebírásának harsogása oda, a J. P. Morgan, amelyet fennen dicsértek elkötelezettsége okán, éppen az energiaválságból származó szűkösségre (és a háborús háttérre) célozgat, amikor  a fosszilis aspektusok legnagyobb pénzelője marad.[44]

A kritikai baloldal lebontotta a szűkösség ideológiai meghatározottságait, de még nagyon sok dolog nem dőlt el a szűkösség/bőség viszonylatában. És még mindig ott van a kérdések kérdése: vajon az „alternatív hedonizmus”[45], vagy éppen az alternatív aszkézis a radikális baloldal sajátja (nem utolsósorban Adorno és Foucault ejtették el e fonalat, amelyet újra fel kellene venni)  ̶  utóbbit nagyon nem szabadna összekeverni holmi takarékossággal, minthogy felszabadító jellegű?


[1] – Vannak, akik nem így látják, M. L. Tupy, Abundance Doesn’t End. Mi lesz a bőséggel, „hova távozik”? The Naked Hedgie, Age of abundance is over? But where’d the abundance go?.

[2] – H. Thompson, The forgotten politics of personal sacrifice.

[3]The world economy’s shortage problem. A The Economist-ról, A. Zevin, Liberalism at Large, Verso, London, 2019.

[4] – M. Stoller, Counterfeit Capitalism: Why a Monopolized Economy Leads to Inflation and Shortages.

[5] – Nem említem a hiány Kornai-féle értelmezését, viszont lásd, M. Lebowitz, The Contradictions of Real-Socialism, Monthly Review Press, 2012, 34.

[6] – S. Federici, Caliban and the Witch, Autonomedia, 2004, 43.

[7] – M. Foucault, Sécurité, territoire, population, Paris, Gallimard, Seuil, 2004, 33.

[8] – A. Malm, Tahrir Submerged? Five Theses on Revolution in the Era of Climate Change, Capitalism Nature Socialism, 25:3, 30.

[9] – G. Blakeley, Shipping Chaos Is the Latest Sign that Capitalism Is Eating Itself.

[10] – A. Tooze, Chartbook #51: Explaining the energy dilemma of 2021- the 2014 shock and the global energy business.

[11] – Th. Homer-Dixon,  B. Walker, R. Biggs, A.-S. Crépin, C. Folke, E. F. Lambin, G. D. Peterson, et al. 2015. ‘Synchronous Failure: The Emerging Causal Architecture of Global Crisis’. Ecology and Society 20 (3): art6.

[12] – Természetesen, L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. 2nd, ed. London: Macmillan 1962, 16.

[13] – J. Hirschleifer, The Expanding Domain of Economics, The American Economic Review, 6, Dec., 1985), 53-68.

[14] – P. Dumouchel, L’ambivalence de la rareté, Paris, Editions du Seuil, 1979. Homer-Dixon, T. F. 1999. Environment, scarcity and violence. Princeton, NJ: Princeton University Press.

[15] – Pl. A. Bastani, a fényűzésre alapozó kommunizmus szószólója követi el ezt a tévedést, Fully Automated Luxury Communism, Verso, 2019, 54. B. Jefferies, Review.

[16] – Th. Adorno, M. Horkheimer, A felvilágosodás dialektikája, Bp., 253.

[17] – M. Neocleous, War on Waste: Law, Original Accumulation, and the Violence of Capital, Science and Society, 4, 2011, 506–528.

[18] – G. Kallis, Limits: Why Malthus was wrong and why environmentalist should care, Stanford University Press, 2019, 29., majd tovább.

[19] – Az abszolút szűkösség az eszközök korlátozottságát, a relatív pedig az eszközök azon lehetőségtartományát jelöli, hogy végtelen alternatív használatformákat biztosíthatnak, M. Aoud, Robbins and Malthus on Scarcity, Abundance, and Sufficiency, The Missing Sociocultural Element, American Journal of Economics and Sociology, 69, 4,  2010.

[20] – M. Perelman, The Perverse Economy, Palgrave, 2003, 35.

[21] – Mindehhez Neocleous, ibid., 524.

[22] – The Salvage Collective, The Tragedy of the Worker Towards the Proletarocene, Verso, 2021. A. Malm, Fossil Capital, Verso, 2016.

[23] – M. Perelman, The Invention of Capitalism, Duke University Press, 2000, 98.

[24] – N. Sayre, Scarcity, The International Encyclopedia of Geography, Ed D. Richardson, N. Castree, M. F. Goodchild, A. Kobayashi, W. Liu, R. A. Marston, 2017 John Wiley & Sons.

[25] – E-H. Giménez, A Foodie’s Guide to Capitalism, Understanding the Political Economy of What We Eat, 2017.

[26] – P. Patnaik, Why Are People Going Hungry in India Despite a Massive Grain Surplus?, 2021. Lásd még,  J. Ghosh, The Political Economy of Hunger in 21st Century India, Economic and Political Weekly, Vol. 45, No. 44/45 (October 30-November 12, 2010), 33-38.

[27] – M. Prasad, The Land of Too Much, Harvard University Press, 2012.

[28] – A „peak” nem szűkösség, hanem azt jelenti, hogy a szokványos olajtermelés nem folytatódhat tovább az adott árszínvonalon, T. Vettese, Is this the end of the oil era?.

[29] – The Cradle, Washington’s theft of Syrian oil continues unimpeded.

[30] – A számtalan idézet helyett, M.T. Huber, Lifeblood: Oil, Freedom, and the Forces of Capital, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013, 48-49.

[31] – M. T. Huber (2011) Enforcing Scarcity: Oil, Violence, and the Making of the Market, Annals of the Association of American Geographers, 101:4, 816-826. M. L. Ross, The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations (Princeton: Princeton University Press, 2012).

[32] – J. Nitzan, S. Bichler, The global political economy of Israel. London: Pluto, 2002.

[33] – Perelman, Perverse market, ibid., 40.

[34] – Tudni kell, hogy Bataille miért támogatta a Marshall-tervet. A Bataille-Keynes-Varoufákisz-viszonyhoz, L. Mc Goey, Bataille and the Sociology of Abundance: Reassessing Gifts, Debt and Economic Excess, Theory, Culture & Society, 2017, 0(0) 1–23. R. Fèvre, The Madman and the Economist(s): Georges Bataille and François Perroux as French Critiques of the Marshall Plan, Journal of the History of Economic Thought, 3, 2022, 344 – 369.

[35] – P. A. Baran, P. Sweezy, (1966), Monopoly Capital: An essay on the American economic and social order, Monthly Review Press, New York.

[36] – Újabban, M. Sahlins 2019, On the Political Economy of the Enchanted Universe, in G. Cometti, P. Le Roux, T. Manicone,  N. Martin (eds.), Au seuil de la forêt. Hommage a Philippe Descola. L’anthropologue de la Nature, Mirebeau-sur-Bèze: Tautem: 911-951.

[37] – M. Bookchin, Post-Scarcity Anarchism, 1986, 11.

[38] – J. Hickel, Degrowth: A Call for Radical Abundance.

[39] – Kallis, ibid.

[40] – D. Schwartzman, S. Engel-Di Mauro (2019) A Response to Giorgios Kallis’ Notions of Socialism and Growth, Capitalism Nature Socialism, 30:3, 40-51

[41] – Kallis, ibid.

[42] – Lásd ehhez C. Durand és A. Tooze vitáját az „energia-dilemma” kapcsán, C. Durand, Zero-Sum Game. A. Tooze, Explaining Explaining the energy dilemma of 2021- the 2014 shock and the global energy business.

[43] – A kiváló Daniella Gabor ezt Wall-Street-konszenzusnak nevezi,  Y. Dafermos, D. Gabor & J. Michell (2021) The Wall Street Consensus in pandemic times: what does it mean for climate-aligned development?, Canadian Journal of Development Studies, 42:1-2, 238-251. D. Gabor, The Wall Street Consensus at COP27.

[44]Energy crisis is forcing climate targets off-track, J. P. Morgan says, Financial Times.

[45] – K. Soper, Post-growth Living, For Alternative Hedonism, Verso, 2020.